• Katuotsikko 1, 20100 Turku
  • 012 345 6789
  • nimi@sähköposti.fi

Sopimusehdot

Laki365:n

yleiset sopimusehdot

1. Yhtiö ja näiden ehtojen soveltaminen

Laki365 (”Laki365” tai ”Toimeksisaaja”), Y-tunnus: 0840244-2, tarjoaa palveluja ja tuotteita asiakkaille (”Toimeksiantaja”) näitä yleisiä ehtoja noudattaen. Toimeksisaaja on merkitty patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Toimeksisaaja on rekisteröity arvonlisäverovelvolliseksi (arvonlisäveronumero FI08402442).

Näitä ehtoja ei sovelleta siltä osin kuin ne ovat ristiriidassa asiakkaan kanssa laaditun yksittäisen tilaus tai toimeksiantosopimuksen ehtojen kanssa tai jos pakottavasta lainsäädännöstä muuta johtuu. Laki365:llä on oikeus päivittää näitä ehtoja erityisesti vastaamaan muuttunutta lakia tai alan käytäntöjä ilman eri ilmoitusta. Näitä ehtoja sovelletaan kulloinkin päivitetyssä muodossaan myös asiakkaan mahdollisiin myöhempiin toimeksiantoihin, ellei toisin sovita.

2. Tilauksen tai toimeksiannon vastaanottaminen ja hoitaminen

Ennen toimeksiannon vastaanottamista Laki365 tarkistaa mahdollisten esteellisyyksien olemassaolon. Laki365:lla on oikeus torjua tilaus tai toimeksianto syytä siihen tarkemmin ilmoittamatta. Toimeksianto tai tilaus hoidetaan ammattitaitoisesti ja huolellisesti.

Laki365 voi lähettää toimeksiantoon liittyviä sähköposteja asiakkaan viimeksi ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Asiakirjoja ja tiedoksiantoja voidaan lähettää myös postitse asiakkaan viimeksi ilmoittamaan postiosoitteeseen. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan mahdollisista sähköposti ja postiosoitteidensa muutoksista Laki365:lle.

Laki365 on oikeutettu käyttämään apuna tilauksen tai toimeksiannon hoitamisessa tarvittaessa ulkopuolisia henkilöitä ja hankkimaan asiantuntijalausuntoja silloin, kun tämä on tarpeen toimeksiannon hoitamiseksi. Mikäli tästä aiheutuu tilauksen tai toimeksiannon laajuuteen nähden merkittäviä kustannuksia, joista muutoin ei ole sovittu, on ulkopuolisen avun hankkimisesta sovittava etukäteen asiakkaan kanssa.

Toimeksiantajan velvollisuutena on antaa Laki365:lle riittävät tiedot ja aineistot tilauksen ja toimeksiannon suorittamiseksi. Toimeksiantajan tulee ilmoittaa Laki365:lle vastuuhenkilölle, jos se ei hyväksy viestintää sähköisessä muodossa.
Toimeksiantaja suorittaa Laki365:lle sovitut palkkiot ja kulut kohdan 4 mukaisesti. Toimeksiantajan tulee esittää mahdolliset huomautuksensa suoritetuista Palveluista kuukauden kuluessa tilauksen tai palvelun toimittamisesta. Jos Toimeksiantaja ei ole muuta edellyttänyt, Laki365 voi käyttää Toimeksiantajaa referenssinään sekä mainita toimineensa Palveluiden tarjoajana julkistetussa toimeksiannossa.

3. Kuluttajansuoja

Mikäli kuluttajansuojalaki soveltuu asiakkaan tilaukseen tai toimeksiantoon, asiakas on oikeutettu peruuttamaan tilauksen ai toimeksiannon kuluttajalainsäädännön mukaisesti. 

4. Hinnat, maksuehdot ja laskutus

Laki365:n veloittama palkkio voi olla joko aikaperusteinen perustuen toimeksiannon hoitamiseen käytettyyn työaikaan tai kiinteä. Palkkio tai hinta sovitaan asiakkaan kanssa erikseen ennen toimeksiantoon ryhtymistä. Aikaperusteisessa veloituksessa pienin veloitettava aikayksikkö on 15 minuuttia (0,25 h).

Yksittäisen tilauksen tai toimeksiannon palkkion määräytymiseen voivat kuitenkin vaikuttaa osaltaan myös toimeksiannon vaikeusaste, kiireellisyys, vaadittava erityisasiantuntemus, intressi, toimeksiantoon liittyvät riskit ja saavutettu tulos.
Laki365:lla on oikeus harkintansa mukaan laskuttaa tilauksen tai toimeksiannon hoitamisesta avioitujen tulevien tarpeellisten toimenpiteiden suorittamisesta aiheutuva palkkio etukäteen toimeksiantajalta. Ennakkomaksu otetaan vähennyksenä huomioon lopullisessa laskutuksessa.

Laki365 veloittaa erikseen toimeksiannon hoitamisessa syntyneet tarpeelliset kulut kuten esimerkiksi matka- ja majoituskulut, viranomaismaksut, tuomioistuinmaksut, rekisteröintimaksut, asiantuntijalausunnot, vähäistä suuremmat kopiointikulut ja muuta tarpeelliset kulut ja maksut. Matkoihin käytetty aika veloitetaan erikseen, ellei toisin ole sovittu. Matka-ajan veloitus on 50 prosenttia sovitusta aikaveloituksesta. Ulkopuoliselle maksettavat kuluerät voidaan laskuttaa etukäteen. Kaikkiin edellä mainittuihin palkkioihin ja maksuihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Laskutus
Laki365 laskuttaa asiakasta kahden viikon välein ensimmäisessä toimenpiteestä tai tilauksen/toimeksiannon vastaanottamisesta lukien, ellei muuta ole sovittu. Laki365:lla on kuitenkin harkintansa mukaisesti oikeus laskuttaa myös pidemmissä aikajaksoissa.

Loppulasku lähetetään asiakkaalle viipymättä, kun toimeksianto on suoritettu tai lakannut muusta syystä. Maksuehto on 14 päivää laskun lähettämisestä. Viivästyneelle maksulle peritään korkolain mukainen viivästyskorko. Laskua koskevat huomautukset tulee esittää eräpäivään mennessä.

Mikäli toimeksiantaja ei ole maksanut Laki365:n lähettämää laskua eräpäivään mennessä, Laki365:lla on oikeus välittömästi keskeyttää tilauksen tai toimeksiannon hoitaminen. Mikäli tilauksen tai toimeksiannon hoitamisen keskeytyy tästä syystä, toimeksiantajalla ei ole oikeutta saada korvausta välillisestä tai välittömästä vahingosta, joka johtuu tilauksen tai toimeksiannon hoitamisen keskeytymisestä. Toimeksiannon tai tilauksen hoitamista jatketaan sen jälkeen, kun toimeksiantaja on ilmoittanut maksaneensa kokonaisuudessaan toimeksisaajan erääntyneet laskut viivästyskorkoineen ja toimeksisaaja on voinut reskontrastaan todeta maksusuorituksen tapahtuneen.

Asiakkaan oikeusturvavakuutus
Jos asiakkaalla on oikeusturvavakuutus, sen tiedot tulee toimittaa Laki365:lle mahdollisimman pian. Toimeksisaaja laskuttaa toimeksiantajaa tehdyistä toimenpiteistä edellä mainitun mukaisesti kahden viikon välein.

Toimeksiantajan on hyvä huomioida, että toimeksisaaja laskuttaa toimeksiantajaa aina suoraan tehdyistä toimenpiteistä siitä huolimatta, että toimeksiantajalla olisi asiaan soveltuva oikeusturvavakuutus, jollei muuta erikseen kirjallisesti sovita.
Jos toimeksiantajalle on myönnetty asiaan oikeusturvavakuutus, toimeksiantaja hakee itse vakuutusyhtiöltään oikeusturvapäätöksen sekä oikeusturvapäätökseen perustuvan korvauksen oikeudenkäynti- / asiamieskuluistaan. Toimeksiantajan on hyvä huomioida, että korvaus oikeudenkäynti- ja asiamieskuluista maksetaan vakuutusehtojen mukaisesti, jotka vaihtelevat vakuutusyhtiöittäin ja vakuutuksittain ja yleensä siinä vaiheessa, kun asia saa päätöksen joko oikeuden antamalla tuomiolla, tai osapuolten hyväksymällä sovinnolla. Vakuutusyhtiön korvaus voi olla jossain tapauksissa pienempi, kuin toimeksisaajan toimeksiantajalta veloittama korvaus. Vakuutusyhtiön suorittamasta korvauksesta vähennetään pääsääntöisesti päämiehen vakuutusehtojen mukainen omavastuuosuus. Koska oikeusturvaetuuden myöntäminen ja korvauksen suuruus määräytyvät vakuutusehtojen ja vakuutusyhtiön harkinnan mukaan, ei toimeksisaaja vastaa etuuden myöntämisestä tai siitä, että korvaus kattaisi aina toimeksisaajan toimeksiantajalta laskuttamat erät kokonaisuudessaan.

Oikeusapuasiat
Oikeusapuasioiden laskutuksessa noudatetaan oikeusapuasioita koskevia säännöksiä. Oikeusapuasioiden osalta Laki365:lla on oikeus laskuttaa 14 vuorokauden välein toimeksiannon hoitamisesta johtuva arvioitu asiakkaan oikeusavun omavastuuosuus.

5. Toimeksiannon päättyminen

Asiakkaalla on milloin tahansa oikeus päättää toimeksianto ilmoittamalla siitä kirjallisesti Laki365:lle.

Laki365:lla on oikeus päättää toimeksianto noudattaen alan ohjeita ja määräyksiä toimeksiannon päättämisestä. Laki365:lla on oikeus luopua toimeksiannosta perustellusta syystä kuten silloin, jos asiakas ei maksa laskuaan ajoissa tai asiakas ohjeistaa Laki365ta toimimaan laittomasti tai hyvän tavan vastaisesti tai jos on selvää, että Laki365:n ja asiakkaan välinen luottamussuhde on menetetty.
Mikäli toimeksianto päätetään, asiakkaalla on velvollisuus viipymättä maksaa toimeksiannon päättämiseen saakka kertyneet Laki365:n palkkiot ja kulut. Toimeksianto katsotaan päättyneeksi vasta, kun toimeksiannon hoitaminen ei edellytä Laki365:lta enää toimenpiteitä. Toimeksianto katsotaan päättyneeksi silloin kun asiakkaalle on lähetetty toimeksiantoon liittyvä loppulasku. Toimeksianto katsotaan päättyneeksi myös silloin kun Laki365:n suorittamien toimenpiteet ovat muutoin päättyneet.

6. Oikeudet työn tuloksiin

Laki365 myöntää toimeksiantajalle peruuttamattoman ja ikuisen käyttöoikeuden työn tuloksiin edellyttäen, että Toimeksiantaja täyttää maksuvelvollisuutensa Laki365:tta kohtaan.

Toimeksiantajalla ei ole oikeutta muokata työn tulosta tai luovuttaa työn tuloksia kolmannelle, ellei asiasta ole osapuolten välillä nimenomaisesti sovittu tai edellytetty muuta.

Laki365 vastaa siitä, että sillä on toimittamiinsa dokumentteihin sellaiset oikeudet, että se voi täyttää näissä sopimusehdoissa mainitut tehtävät ja velvoitteet.

7. Vastuunrajoitus

Laki365 ei ole vastuussa Toimeksiantajalle mahdollisesti aiheutuvasta välillisestä tai välillisestä vahingosta, lukuun ottamatta tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella aiheutettua vahinkoa tai osapuolten välisen korostetun salassapitovelvollisuuden rikkomiseen perustuvaa korvausvelvollisuutta.

Laki365:n vastuu rajoittuu aina tilaukseen tai toimeksiantoon liittyvään laskutukseen vahinkoa välittömästi edeltävän kuuden kuukauden ajanjakson aikana saatujen palkkioiden määrään.

Laki365 ei vastaa kolmansien osapuolten toimeksiantoon liittyvien palveluiden tai Laki365:n lain mukaisten velvollisuuksien (esimerkiksi rahanpesusäännökset) mahdollisesti aiheuttamista haitoista, viivytyksestä, vahingoista tai kuluista.

8. Salassapito

Laki365 ja sen henkilökunta sitoutuvat noudattamaan salassapitomääräyksiä ja luottamuksellista asiakassuhdetta. Laki365 vastaa siitä, että myös sen mahdollisesti käyttämät ulkopuoliset tahot noudattavat vastaavaa salassapitovelvoitetta.

9. Ylivoimainen este

Laki365 vapautuu velvoitteistaan ja velvollisuudestaan suorittaa vahingonkorvausta sellaisten seikkojen vuoksi, joiden Laki365 osoittaa aiheutuneen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota sen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon tilauksesta tai palveluiden toimittamisesta sovittaessa, ja jonka seurauksia Laki365 ei myöskään kohtuudella olisi voinut estää.

Milloin toimeksiannon suorittaminen viivästyy ylivoimaisen esteen vuoksi yli neljä (4) viikkoa, kummallakin osapuolella on oikeus käsitellä toimeksiantosuhdetta purkautuneena. Lisäksi osapuolilla on oikeus purkaa toimeksiantosuhde, mikäli palveluita tai tilausta toimitettaessa ilmenee eturistiriitatilanne osapuolten välillä.

10. Sovellettava laki

Asiakassuhteeseen ja tilaukseen tai toimeksiantoon sovelletaan Suomen lainsäädäntöä lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia normeja.

11. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Toimeksiantoa koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten keskinäisin neuvotteluin.
Ellei neuvotteluissa päästä sovintoon, riitaisuuksia koskevat erimielisyydet käsitellään ensisijaisesti Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttajan ollessa toinen osapuoli, kanne voidaan nostaa myös kuluttajan yleisessä alioikeudessa.
Asiakkaalla on oikeus saattaa mahdollinen palkkiota koskeva erimielisyys Valvontalautakunnan käsiteltäväksi. Kuluttaja-asiakkaalle on lisäksi mahdollisuus saattaa erimielisyys Kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

Asiakkaalla on mahdollisuus tarvittaessa kannella luvan saaneen oikeudenkäyntiedustajan menettelystä Valvontalautakunnalle.

Lakimiehen

Tilannekartoitus tai tapaaminen

LakimiespalvelutTilannekartoitus 15min

Akuuttien ja tulevien lakitoimien tarve- ja riskikartoitus. Alkukartoitus sisältää keskustelun lakimiehen kanssa etäyhteydellä tai puhelimella ja lyhyen yhteenvedon.
39,00 € sis. alv. 24%

LakimiespalvelutTapaaminen 60min

Tule tapaamaan lakimiestä perinteisesti hänen toimistolleen. Voit myös sopia tapaamisen kotiisi tai johonkin muuhun paikkaan.
195,00 € sis. alv. 24%

TapaaminenOta yhteyttä

Lakimiehen henkilökohtainen tapaaminen ja lisätyöt aikaveloituksen mukaisesti.
195 €/h sis. alv. 24%